Εκπτωτικό κουπόνι με την εγγραφή σας - Επιπλέον εκπτώσεις με Share και Follow

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης και αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα και παρέχει αγαθά και υπηρεσίες παγκοσμίως.
Έχουμε λάβει ειδικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύουμε κάθε online συναλλαγή και κάθε πώληση στο κατάστημά μας που πραγματοποιείται με την χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλων μέσω πληρωμής.

Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων
Όλες οι επαγγελματικές συναλλαγές με το MOBILEpro, ένα site που ανήκει στην εταιρεία COM PHONE, διέπονται αποκλειστικά από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Η παραγγελία που γίνεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα λογίζεται ως συμφωνία (σύμβαση) απομακρυσμένης πώλησης. Οι συναλλαγές θεωρούνται αποδεκτές κατόπιν παραγγελίας και το αργότερο μετά την αποδοχή της απεσταλμένης παραγγελίας. Οι παραπάνω συμφωνίες δεν θα πραγματοποιούνται σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς την εγκυρότητα των όρων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο , σε σχέση με μία παραγγελία που έγινε δεκτή από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Αποκλίνοντες όροι σχετικά με την υποβολή μιας παραγγελίας δεν αποτελούν μέρος της ως άνω αναφερθείσας συμφωνίας, εκτός αν  ρητώς έχουν γραφτεί και έχουν γίνει αποδεκτοί από την COM PHONE.

Φυλλάδια, σχέδια, απεικονίσεις ή περιγραφές δεν αποτελούν εγγύηση της ποιότητας ή της καταλληλότητας του προϊόντος για τη σκοπούμενη χρήση του πελάτη.

Όλες οι παραγγελίες και οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές.

Γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας, σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη) θα επικρατεί σε σχέση με το περιεχόμενο της συμφωνίας και τυχόν τροποποιήσεις της συμφωνίας τίθενται σε ισχύ μόνο μετά από γραπτή επιβεβαίωση εκ μέρους της COM PHONE.

Όλες οι τιμές ισχύουν για προϊόντα που πωλούνται χωρίς το κόστος εγκατάστασης ή συναρμολόγησης.

Οι παραγγελίες μπορούν να παραδοθούν μερικώς, ειδικά εάν η μεταφορά περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό  πακέτων συσκευασίας ή αν για μια παραγγελία απαιτείται  από την COM PHONE σχετική παραγγελία στους προμηθευτές της.

Οι παραγγελίες για τα προϊόντα που πωλούνται με το μέτρο, μπορεί να έχουν  μια απόκλιση 2,5%, ποσοστό που  θεωρείται αποδεκτό και σύμφωνο με τη συμφωνία πώλησης.

Προϊόντα που δεν διατίθενται για παράδοση κατά τη στιγμή της παραγγελίας, πρέπει παρόλα αυτά να εξοφληθούν στο ακέραιο για να είναι η παραγγελία σε ισχύ. Η COM PHONE μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία, εάν ο πελάτης έχει εκκρεμείς οφειλές ή ανεξόφλητο υπόλοιπο ή αν η COM PHONE έχει βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η COM PHONE έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία (σύμβαση) πώλησης.

Παραγγελίες που παραδίδονται τμηματικά
Κάθε παραγγελία που δεν μπορεί να αποσταλεί σε ένα πακέτο δύναται να αποσταλεί σε 2 ή περισσότερα πακέτα. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που κάποια προϊόντα, μέσα στην ίδια παραγγελία, είναι ετοιμοπαράδοτα, ενώ κάποια άλλα πρέπει να γίνουν παραγγελία στους προμηθευτές μας. Σε περίπτωση έλλειψης ενός προϊόντος που έχει γίνει παραγγελία σε προμηθευτές της εταιρείας μας, ο πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως μόλις ενημερωθούμε για την έλλειψη αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δύναται να επιλέξει αν θα περιμένει  να ολοκληρωθεί η παραγγελία ή αν θα ακυρώσει το κομμάτι της παραγγελίας που δεν έχει εκτελεστεί λόγω μη διαθεσιμότητας του προϊόντος.  Στην τελευταία περίπτωση δικαιούται επιστροφή των χρημάτων του για το ανεκτέλεστο τμήμα της παραγγελίας.

Καθυστέρηση και ακύρωση παραγγελίας
Σε περιπτώσεις όπως: φυσικές καταστροφές (λ.χ. πλημμύρες, σεισμοί, φωτιά, επιδημίες κ.ο.κ) ή περιπτώσεις ανωτέρας βίας (λ.χ. κυβερνητικών περιορισμών, capital controls, κλείσιμο συνόρων κ.ο.κ. ), τυχηρών γεγονότων (λ.χ. συγκοινωνιακών ατυχημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, κ.ο.κ) ή ενεργειών τρίτων εμπλεκομένων με μία παραγγελία εταιρειών (λ.χ. χρεοκοπία προμηθευτή ή μεταφορικής εταιρείας), οποιαδήποτε καθυστέρηση και εμπόδιο ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας δεν γεννά οποιαδήποτε υποχρέωση της COM PHONE απέναντι στον πελάτη και η παράδοση της παραγγελίας θα επεκτείνεται τουλάχιστον για το διάστημα της ως άνω καθυστέρησης. Αν δημιουργηθούν παράλογες ή υπερβολικές καθυστερήσεις από τις παραπάνω περιπτώσεις, η COM PHONE διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εν όλω ή εν μέρει από την σύμβαση πώλησης, χωρίς κάποια επιβάρυνση ή συνέπεια. Αν ο πελάτης υποστεί ζημία λόγω της  ως άνω αιτιολογημένης καθυστερημένης παράδοσης, δύνανται να αξιώσει μέχρι και το 5% της αξίας του εμπορεύματος της παραγγελίας, εφόσον  μια τέτοια ζημία μπορεί να αποδειχθεί. Η τελευταία αυτή αξίωση δεν μπορεί να προβληθεί στην περίπτωση που ο πελάτης ενήργησε με δόλο ή βαριά αμέλεια.

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να εξοφλούνται ολοσχερώς πριν την αποστολή τους, εκτός αν έχει επιλογή ως μέθοδος πληρωμής η αντικαταβολή. Η αντικαταβολή ισχύει για την Ελλάδα μόνο και για πληρωμή με μετρητά.

Παρακράτηση κυριότητας
Οποιοδήποτε παραδοθέν εμπόρευμα παραμένει στην κυριότητα της COM PHONE, μέχρις ότου όλες οι οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας έναντι του πελάτη,  έχουν ικανοποιηθεί. Όλες οι εταιρείες ομίλου που συνδέονται με τον συγκεκριμένο πελάτη μπορεί επίσης να θεωρηθούν ως ο ίδιος πελάτης. Αν ο πελάτης μεταπωλήσει το εμπόρευμα σε δικό του πελάτη, τότε αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμφωνήσει με τον τελευταίο σε παρακράτηση κυριότητας του εμπορεύματος για λογαριασμό της COM PHONE. H COM PHONE πρέπει να ενημερώνεται αμέσως για κάθε παρέμβαση στα εμπορεύματα, που αφορούν  σε παρακράτηση της κυριότητας από τρίτους. H COM PHONE, παρόλα αυτά, διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση ξεχωριστά για τυχόν ζημιές και διαφυγόντα κέρδη.

Η COM PHONE είναι εμπορική εταιρεία νομίμως συστημένη κατά την Ελληνική νομοθεσία και νομίμως καταχωρισμένη εμπορική εταιρεία στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)  003906701000.

Για τους όρους και τρόπους πληρωμής παρακαλούμε επισκεφτείτε το σχετικό σημείο με τίτλο : Πληρωμές

Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διεκπεραιώνονται από προσωπικό που ομιλεί τόσο την Ελληνική όσο και την Αγγλική γλώσσα. Θα πρέπει να γνωρίζετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την φόρμα παραγγελίας σας (πλήρης διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός) και να έχετε την πιστωτική σας κάρτα έτοιμη προς χρήση. Αφού έχετε διαθέσιμα τα παραπάνω στοιχεία, τότε μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό παραγγελιών μας και το προσωπικό μας θα παραλάβει την τηλεφωνική παραγγελία σας και θα σας αποστείλει αίτημα πληρωμής μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Η αποστολή και η παράδοση των προϊόντων που παραγγέλλονται στην COM PHONE γίνεται με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό σημείο με τίτλο: Αποστολή και Παρακολούθηση Παραγγελιών. Link: Αποστολες & Ιχνηλάτιση.

Επιστροφές
Επιστροφή είναι δυνατή για κάθε προϊόν που είναι σε εγγύηση και είναι δεκτικό επιστροφής. Για να ζητήσετε επιστροφή χρησιμοποιήστε τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της οθόνης με τίτλο: Επιστροφές. Οι επιστροφές είναι δυνατές μόνο για τα προϊόντα δεκτικά επιστροφής. Προϊόντα δεκτικά επιστροφής είναι εμπορικά προϊόντα που μπορούν να πωληθούν ξανά σε άψογη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία. Θα πρέπει να συνοδεύονται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς ως απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς προκειμένου να είναι δυνατή πίστωση για άλλη αγορά ή επιστροφή χρημάτων. Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής και αποζημίωσης της παραγγελίας, όπως περιγράφεται στο παρόν κείμενο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας (βλ παρακάτω: Δικαίωμα υπαναχώρησης)

Τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί μπορούν να γίνουν ανταλλαγή με άλλα προϊόντα, εκτός αν είχαν ειδική τιμή ή τιμή προσφοράς από τρίτους, ή αποτελούσαν προϊόν από εκκαθάριση stock (εκποίηση).  

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε διαστάσεις και μέγεθος που ζήτησε ειδικά ο πελάτης  ή αποτελούν ειδική παραγγελία για τον συγκεκριμένο πελάτη, δεν μπορούν να επιστραφούν. Τέτοια προϊόντα είναι π.χ. υφάσματα, κουρτίνες, φιλμ για παράθυρα, μεταλλικά φιλμ κ.α.

Ακύρωση παραγγελίας
Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί α) για όσο διάστημα δεν έχει αποσταλεί μια παραγγελία, β) αν δεν είναι προϊόν κατά παραγγελία ή στα μέτρα και ειδικές προδιαγραφές του πελάτη, γ) αν η παραγγελία του πελάτη μας έχει προωθηθεί στους προμηθευτές μας και έχει ήδη πληρωθεί στους προμηθευτές.

Απολεσθείσες αποστολές / αντικατάσταση προϊόντων
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες για την αποστολή ή πληροφορίες παρακολούθησης (ιχνηλάτισης) αποστολής. Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται συστημένες με το ταχυδρομείο ή με εταιρείες ταχυμεταφορών για να αποφευχθούν απολεσθέντα δέματα/αποστολές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε : Αποστολή και παρακολούθηση παραγγελίας Link: Αποστολές & Ιχνηλάτιση.

Εκκαθάριση stock
Τα προϊόντα που αποτελούν προϊόντα εκκαθάρισης / εκποίησης stock δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αποζημιωθούν με κάποιο άλλο τρόπο. Αποτελούν τελική πώληση.

Διασφάλιση ποιότητας
Όλες οι παραγγελίες ελέγχονται ενδελεχώς για τυχόν ελαττώματα πριν αποσταλούν και αποστέλλονται στην κατάσταση περιγραφής των προϊόντων αυτών κατά την στιγμή της πώλησης.

Ελαττωματικά προϊόντα
Το ελάττωμα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς ή να συνοδεύεται από σχετικό υλικό τεκμηρίωσης του ελαττώματος. Τα ελαττωματικά προϊόντα επισκευάζονται ή αντικαθίστανται κατά περίπτωση σύμφωνα με την εγγύηση του κάθε προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Το βάρος απόδειξης μη εμφανούς ελαττώματος φέρει ο πελάτης.  Σε περίπτωση που υπάρχουν μη εμφανείς ατέλειες, πρέπει να γίνει έγγραφη ειδοποίηση αμέσως μετά την εντοπισμό τους, αλλά όχι αργότερα από την αντίστοιχη περίοδο εγγύησης των αγαθών που αγοράζονται, μετά την άφιξη των εμπορευμάτων. Ο πελάτης δύναται κατ επιλογή του να αξιώσει νομίμως είτε διόρθωση του ελαττώματος είτε αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης είναι καταναλωτής, διαφορετικά η επιλογή του τρόπου ικανοποίησης γίνεται από την COM PHONE. Στην περίπτωση που η COM PHONE αδυνατεί είτε να επιδιορθώσει είτε να αντικαταστήσει ένα ελαττωματικό προϊόν, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει  ένα άλλο προϊόν ίδιας αξίας πώλησης ή να ζητήσει αποζημίωση, με τους όρους που περιγράφησαν παραπάνω.

Έξοδα επεξεργασίας και επαναποστολής
Το ποσό αποζημίωσης υπόκεινται σε έξοδα επεξεργασίας και επαναποστολής που είναι: 5% για παραγγελίες μεγαλύτερες των 300 Ευρώ (ή αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) και 10% για παραγγελίες μικρότερης αξίας.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία του και να την επιστρέψει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, για προϊόντα δεκτικά επιστροφής (βλ. παραπάνω) και πάντα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κειμένου.

Περιορισμένη εγγύηση
Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα που πωλούνται είναι σε άριστη κατάσταση ή στην  κατάσταση που παρουσιάζονται κατά τη στιγμή της πώλησης και της αποστολής στον πελάτη. Εάν τα εμπορεύματα βρεθούν  ελαττωματικά θα τα αντικαταστήσουμε με άλλα, χωρίς χρέωση. Δεν θα αποζημιωθείτε για τα έξοδα αποστολής, την επεξεργασία της παραγγελίας σας, τα έξοδα συσκευασίας και τα έξοδα επεξεργασίας. Σε περίπτωση αντικατάστασης εμπορευμάτων, ο πελάτης θα χρεώνεται μόνο με τα μεταφορικά, τα έξοδα επεξεργασίας παραγγελιών και τα έξοδα συσκευασίας. Για να γίνει χρήση της εγγύησης θα χρειαστεί η πρωτότυπη απόδειξη πώλησης. Για αξίωση αντικατάστασης θα πρέπει να εξετάσουμε το προϊόν για βλάβες και να συμφωνήσουμε για την αντικατάσταση. Δεν καλύπτουμε ζημιές που γίνονται στα αγαθά λόγω φυσιολογικής φθοράς κατά τη χρήση. Οποιαδήποτε εγγύηση ειδικά για τις περιπτώσεις θηκών προστασίας τηλεφώνου, πλατών προστασίας ακτινοβολίας και των κουτιών προστασίας ακτινοβολίας router / παρακολούθησης μωρού θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη αν το προϊόν είναι διάτρητο ή κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέρος. Όλες οι εγγυήσεις ισχύουν μόνο για τα εμπορεύματα στην τιμή πώλησης τους (αξία) και τίποτα άλλο. Αν ο πελάτης αποζημιώνεται με χρήματα, ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο εμπόρευμα δεν επιστρέφεται. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την απώλεια δεδομένων, άμεση ή έμμεση ζημία, ειδική, τυχαία, είτε ως αποτέλεσμα ή συνέπεια της χρήσης οποιουδήποτε αγαθού που πωλείται. Η παρούσα εγγύηση αποκλείει ρητώς επίσης κάθε βλάβη που προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση, κατάχρηση, απάτη, κακή αποθήκευση των προϊόντων, τη χρήση των προϊόντων με τρόπο για τον οποίο δεν προορίζονται, λάθος αντίληψη λειτουργίας του προϊόντος και άλλους παρόμοιους λόγους. Οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων των εμπορευμάτων και της καταλληλότητας χρήσης εξαιρούνται. Η εγγύηση της COM PHONE περιορίζεται στην τιμή πώλησης των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή της πώλησης.

Εγγύηση εμπορεύματος
Κάθε προϊόν φέρει εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή, εκτός από τα προϊόντα εκκαθάρισης stock. Τα προϊόντα εκκαθάρισης αγοράζονται με κίνδυνο του πελάτη, δεν έχουν καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση και δεν μπορούν  να επιστραφούν, αντικατασταθούν ή αποζημιωθούν.

Χειροποίητα προϊόντα όπως τα MobilePro, EMR SHIELD και SUPERBOX διαθέτουν έξη μήνες εγγύηση.

Τα όργανα μέτρησης ακτινοβολίας από την  Gigahertz Solutions έχουν εγγύηση 2 ετών.

Όργανα μέτρησης ακτινοβολία από άλλες εταιρείες φέρουν εγγύηση 1 έτος.

Προϊόντα και υλικά από την YShield και την Swiss Shield έχουν εγγύηση την αποτελεσματικότητα θωράκισης του εμπορεύματος, κατά το χρόνο της πώλησης. Η αποτελεσματικότητα ελέγχεται σε ανεξάρτητα και άλλα κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια.
Όλες οι εγγυήσεις αποκλείουν την ανάρμοστη χρήση, ακόμη και αν ο πελάτης αγνοεί την ορθή χρήση των αγαθών που πωλούνται.

Ευθύνη χρήσης και μεταβίβαση κινδύνου
Η COM PHONE δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, άμεσες, αποθετικές ή μή, που απορρέουν από την ακατάλληλη χρήση των προϊόντων. Ο κίνδυνος της χρήσης των προϊόντων μεταφέρεται στον πελάτη. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της καταλληλότητας χρήσης των προϊόντων που παρέχονται στους όρους χρήσης, την περαιτέρω επεξεργασία και την εφαρμογή των προϊόντων, υλικών και χημικών προϊόντων που χρησιμοποιεί. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιλέξει την καταλληλότητα των εμπορευμάτων βάσει των προδιαγραφών του προϊόντος και την επεξεργασία δείγματος. Ο πελάτης αναλαμβάνει το βάρος της επιτρεπόμενης χρήσης, της ορθής χρήσης και τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης. Η COM PHONE ρητά εξαιρείται από οποιεσδήποτε απαιτήσεις και τον κίνδυνο χρήσης των εμπορευμάτων από τρίτους.

Κείμενα
Όλα τα έγγραφα της COM PHONE διέπονται από την αρχή προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του COM PHONE. Τα έγγραφα που αποτελούν μέρος μιας προσφοράς θα πρέπει να επιστρέφονται στην COM PHONE, αν ζητηθεί, ειδικά δε αν δεν συναφθεί συμφωνία. Όταν η COM PHONE λαμβάνει έγγραφα από πελάτη ή πιθανό πελάτη, τότε έχει το δικαίωμα να διαθέσει αυτά τα ληφθέντα έγγραφα σε τρίτους οι οποίοι πρόκειται ή υπάρχει ενδεχόμενο να προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες.

Δικαιοδοσία
Σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης και θέματος δικαιοδοσίας δικαστηρίων αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια της έδρας της COM PHONE και τα Δικαστήρια Αθηνών. Για οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη είναι εφαρμοστέα η Ελληνική νομοθεσία.

Πολιτική προστασίας δεδομένων πελατών
Η εταιρεία μας έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των δεδομένων των πελατών που συλλέγει. Η συλλογή αυτή πραγματοποιείται με ασφαλείς ηλεκτρονικές μεθόδους. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από εμάς ή συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό ή ενημερωτικό υλικό για προϊόντα και  υλικά που θεωρούμε ότι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Επιπλέον, το κατάστημά μας αυτόματα συλλέγει κάποιες πληροφορίες που μας βοηθούν να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα και για να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επισκέπτες και σε εγγεγραμμένους πελάτες.  

Παράδειγμα τέτοιων δεδομένων είναι η χρήση του καταστήματος στην γλώσσα προτίμησης του πελάτη ή οι πληροφορίες χρέωσης και αποστολής. Επιπροσθέτως χρησιμοποιούμε Cookies για τις συναλλαγές μας.

Διαφημίσεις
Χρησιμοποιούμε κυρίως εξωτερικές εταιρείες για να προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας ή να διαφημίζουν το web site μας σε άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί να περιέχουν cookies. Δεν έχουμε πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες της εταιρείας που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από αυτήν, ή για τα cookies που συλλέγονται. Εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική συλλογής δεδομένων, που ακολουθούν ή τη χρήση τους από αυτές ή άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, αλλά εμείς ζητούμε να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας για την προστασία των δεδομένων μας έναντι τρίτων.

Δώρα
Όλοι οι αποδέκτες διαφημίσεων ή υλικού προωθητικών ενεργειών μας συμπεριλαμβάνονται αυτομάτως σε σχετικές κληρώσεις δώρων που ανακοινώνονται κατά την διάρκεια κάθε καμπάνιας / προωθητικής ενέργειας. Κάθε μήνα, όλοι οι αποδέκτες διαφημίσεων ή υλικού προωθητικών ενεργειών μας συμμετέχουν στην αντίστοιχη μηνιαία κλήρωση δώρων. Οι νικητές ενημερώνονται είτε μέσω e-mail ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι παραλήπτες βραβείων ή δώρων χρεώνονται μόνο τα έξοδα μεταφοράς. Δώρα που κέρδισαν οι πελάτες μας, είτε συλλέγοντας πόντους ανταμοιβής ή από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, δεν είναι δεκτικά επιστροφής, επιστροφής χρημάτων ή ανταλλαγής με άλλα προϊόντα, ή άλλη μέθοδο επιστροφής.


Πόντοι Ανταμοιβής

Όταν αγοράζετε προϊόντα παραγωγής μας από το site μας, τότε με κάθε αγορά σας αποκτάτε στο λογαριασμό σας πόντους ανταμοιβής.  Κάθε έτοιμο προϊόν παραγωγής μας με τα διακριτικά ονόματα "EMRSHIELD", "SUPERBOX" και "MOBILEpro" σας δίνει πόντους ανταβοιβής. Για να λάβετε τους πόντους ανταμοιβής, θα πρέπει να εγγραφείτε ως πελάτης στο web site μας.

Οι πόντοι ανταμοιβής πιστώνονται στο λογαριασμό σας, μετά από κάθε ολοκληρωμένη αγορά σας (και πλήρως εξοφλημένη).

Οι πόντοι ανταμοιβής για κάθε προϊόν, αναφέρονται στη σελίδα κάθε προϊόντος, πάνω και κάτω από την τιμή προϊόντος. Πάνω από την τιμή, αναφέρονται οι πόντοι που παίρνετε αγοράζοντας το προϊόν. Κάτω από την τιμή πώλησης, αναφέρονται οι πόντοι που πρέπει να συγκεντρώσετε για να αποκτήσετε το προϊόν χωρίς χρήματα, αλλά με πόντους ανταμοιβής.

Οι πόντοι ανταμοιβής δεν ανταλλάσονται ούτε καταβάλλονται σε χρήματα, μπορείτε όμως να αγοράζετε με αυτούς προϊόντα.  Οι πόντοι ανταμοιβής καλύπτουν την αξία προϊόντων και τους φόρους προϊόντων (δηλ. το ΦΠΑ) αλλά δεν χρησιμοποιούνται για έξοδα μεταφοράς.

Τα έξοδα μεταφοράς παραμένουν και είναι ένα κόστος που πρέπει να καταβληθεί (εκτός από παραγγελίες με παραλαβή από το κατάστημα).

Εξαίρεση από το πρόγραμμα πόντων ανταμοιβής: Προϊόντα που κατασκευάζονται ή κόβονται επι παραγγελία, στα μέτρα του πελάτη, δεν κερδίζουν πόντους ανταβοιβής.

Αξιολογήσεις και σχολιασμός πελατών/επισκεπτών

Οι Όροι Χρήσης στην παρούσα παράγραφο αφορούν στις αξιολογήσεις και στον σχολιασμό των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Με την υποβολή σχολίου ή αξιολόγησης ο επισκέπτης/πελάτης συμφωνεί ότι:

Α) Οι αξιολογήσεις και τα σχόλια του επισκέπτη/πελάτη δεν θα πρέπει να είναι παραπλανητικά ή να έχουν σκοπό την εσκεμμένη δυσφήμιση ενός προϊόντος και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή οιασδήποτε μορφής προσβλητικό περιεχόμενο.

Β) Ο πελάτης/επισκέπτης συμφωνεί πως το MOBILEpro, ένα site που ανήκει στην εταιρεία COΜ PHONE, δεν είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε θέμα νομικής φύσεως ή μη που τυχόν προκύψει, στην περίπτωση που ο πελάτης/επισκέπτης παραβεί τους παρόντες όρους χρήσης.

Γ) Κάθε αξιολόγηση ή σχόλιο που υποβάλλεται, ο πελάτης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το MOBILEpro αποκτά την πλήρη κυριότητα αυτού και δύναται να το τροποποιήσει, διαγράψει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, χρησιμοποιήσει, χωρίς να έχει ο πελάτης/επισκέπτης πλέον αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα δικαιώματα αλλαγής, διαγραφής κ.λ.π έχει το MOBILEpro, σε περίπτωση που η αξιολόγηση ή σχόλιο δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης.

Δ) Ο πελάτης/επισκέπτης συμφωνεί πως για κάθε αξιολόγηση ή σχόλιο που υποβάλλει , φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό του.

 

Διαγραφή από την λίστα επικοινωνίας μας
Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε την άμεση διαγραφή σας από τις λίστες διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών μας.

Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της COM PHONE και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, ψηφιακή λήψη, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της COM PHONE ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την COM PHONE ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της COM PHONE ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα της COM PHONE δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Link to This Pageqrcode